Správná domácí pravidla – cesta k pohodové atmosféře

Nastavit doma pohodu a klid. Předejít nevyřčeným očekáváním, co by mělo být a není. Vyvarovat se zbytečného opakování, připomínání, napomínání a šíření napětí vystresovaných rodičů. Umožnit všem členům vyřídit stanovené úkoly a povinnosti dle svobodné volby, kde je v pravidlech dán případně časový rámec – do kdy nejpozději danou věc udělat. Naučit převzít zodpovědnost za nesplnění úkolu, tzn. aplikovat vždy stanovený trest, pokud se dohoda 3× poruší.

Platí pro všechny

Domácí pravidla se týkají všech členů rodiny, respektive domácnosti, tzn. i rodičů, případně dalších spolubydlících. Rodiče jsou při osobním zapojení nejlepším příkladem a jedině tak mají pravidla smysl a nejrychlejší efekt. Je primárně v jejich zájmu mít doma pokojnou atmosféru, a tudíž je na místě, aby i případné náměty na své zlepšení od ostatních členů rodiny brali stejně zodpovědně, jak to očekávají od svých dětí.

Pravidla pomáhají

Příklad, který chápou všichni, i děti od 3 let. Pravidla silničního provozu platí pro všechny bez výjimky. Jinak se řidič nemůže vypravit do provozu. I chodec, i cyklista musí dodržovat pravidla, jinak ohrožují život svůj i ostatních. Kdyby nebyla pravidla, vznikl by chaos. Nikdo by nevěděl, co má dělat, kdo má přednost, na jakou barvu se má rozjíždět na semaforu, na jakou barvu chodec přechází apod. V ulicích by byl blázinec. Nervozita. Napětí. Podobná atmosféra bývá v domácnostech. Proto jsou pravidla přirozenou cestou ke klidu a domácí pohodě.

Doporučený postup:

  1. Domluvit se všemi členy domácnosti, bez výjimky, vzájemně vyhovující čas na domácí poradu. Je možné to spojit třeba se sobotním obědem v restauraci.
  2. Každý si do té doby připraví podněty na zlepšení pro jakéhokoliv člena rodiny.
  3. Každý si za sebe připraví trest, který bude zapsán do tabulky a vykonán v případě porušení.
  4. Celkově pojmout konkrétní sepsání dohody pohodovou formou s jasně daným závěrem. Nikdy neřešit ve vzteku s negativními emocemi.
  5. Trest si každý člen stanovuje sám za sebe. Měl by pro něj být nepříjemný, aby ho maximálně motivovalo 3× skutečně neporušit. Po týdnu až dvou si udělat revizi. Při večeři si opět společně sednout a vyhodnotit, jak to funguje, co by se dalo ještě zlepšit.
  6. V průběhu času všichni členové vzájemně dohlížejí na dodržování pravidel. Pokud někdo poruší domluvené, je mu připsána jedna čárka. Vepsat ji do kolonky může kdokoliv. Aby se předešlo dohadům, je možné k ní napsat datum a čas. Tento bod zajistí, že nebude nutné opakovaně připomínat a 100× omílat jednou vyřčené prosby. Prostě se udělá čárka.
  7. Sepsaná pravidla všichni členové podepíší a vyvěsí je na viditelné místo. Nejlepší je lednička.
  8. Pokud se porušuje opakovaně a některý ze členů si z trestu tzv. nic nedělá, je trest stanovený špatně. Je potřeba případně přistoupit na mnohem „bolestivější“ trest, např. úklid celé domácnosti následující měsíc 1× týdně, nejet na výlet – zůstat doma, u patnácti- a víceletých – jít na brigádu a přispívat na úklid domácnosti, zaplatit uklízečku apod.
  9. Důležité je, pokud kdokoliv 3× poruší, důsledně projít stanoveným trestem v celém rozsahu. Jinak to nemá efekt. Někdy se musíme poučit až „bolestivou zkušeností“.

Je potřeba děti i další členy domácnosti naučit převzít zodpovědnost za následky svého chování. Je svobodné rozhodnutí každého, že pravidla porušil. V domácí dohodě se dá dokonce porušit až 3×, než trest nastane. V životě často nedostaneme ani druhou šanci a přijde trest.

Prohlášení:

Svým podpisem stvrzuji, že přijímám stanovený úkol a po jeho 3. porušení, nejpozději následující den, neprodleně zahájím výkon mnou stanoveného trestu. Je v mém zájmu budovat a spoluvytvářet doma pohodu.
Podpis:…………………………Datum…………………..
Podpis:…………………………Datum………………….
Podpis:…………………………Datum………………….
Podpis:…………………………Datum………………….

Autor metody Emoční rovnice a kouč osobního rozvoje. Dopřejte si čistou hlavu a život bez problémů. Ošklivé věci se dají z hlavy mazat a nahradit novými programy. Nová hlava pak vyrábí nové a lepší myšlenky.

CHCETE ZAŽÍT ŽIVOT BEZ OMEZUJÍCÍCH BLOKŮ V HLAVĚ?

Odhalte si svých prvních 10 Emočních programů s pomocí mého mini kurzu zdarma a získejte k tomu ukázku z mé knihy Emoční rovnice.